Spracovanie osobných údajov

Súhlas so pracovaním osobných údajov

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Potvrdením a odoslaním tohto dokumentu udeľujem prevádzkovateľovi O. Z. HAPPY HOLIDAY so sídlom Pod hájom 954/3-15, 018 41 Dubnica nad Váhom (ďalej len: "prevádzkovateľ") súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov a osobných údajov môjho dieťaťa pre účel organizácie detských táborov. Pre tento účel súhlasím so zaradením do databázy klientov: 

 • Meno, priezvisko, titul
 • Dátum narodenia
 • Adresa trvalého/prechodného bydliska (ulica, číslo, mesto, PSČ)
 • Kontaktné údaje (mail, telefón)
 • Fotografie a videá na www.happyholidaytabor.sk, facebook-ovom profile https://www.facebook.com/english4all.sk/?ref=settings
 • Informácie o zdravotnom stave dieťaťa v rozsahu nevyhnutnom pre poskytnutie služby
 • Informácie zo záznamov z komunikácie pomocou e-mailu, chatu, sms správ, či telefonátu s vami
 • Ostatné údaje z prihlášky

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 5 rokov odo dňa zaslania prihlášky do tábora.

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

 • moje osobné údaje budú využité na poskytnutie služby a marketingové účely súvisiace so službou
 • moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané
 • ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov
 • v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu happyholidaytabor@gmail.com
 2. telefonicky 0905 448 867
 3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu "GDPR - odvolanie súhlasu" na obálke

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.


V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu: Mária Slezáková, emailová adresa happyholidaytabor@gmail.com