VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA POBYTOVÝCH A DENNÝCH TÁBOROCH ORGANIZOVANÝCH OBČIANSKYM ZDRUŽENÍM HAPPY HOLIDAY

združenie HAPPY HOLIDAY so sídlom Pod hájom 954/3-15, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 42377366, organizuje voľnočasové Aktivity pre deti v rozsahu ponuky zverejnenej na svojej webovej stránke www.happyholidaytabor.sk

Čl. I. Výklad pojmov

"Objednávateľ" znamená osobu, ktorá je v Prihláške uvedená ako zákonný zástupca.

"Poskytovateľ" znamená HAPPY HOLIDAY, o. z., Pod hájom 954/3-15, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 42377366.

"Dieťa" znamená osobu uvedenú ako dieťa v Prihláške.

Čl. II. Prihlásenie na Aktivitu

Na vybraný denný tábor je možné prihlásiť sa vyplnením záväznej papierovej a/alebo elektronickej prihlášky zverejnenej na webovej stránke www.happyholidaytabor.sk a zaplatením uvedeného poplatku za danú aktivitu do 31.05.2024.

V prípade zrušenia turnusu zo strany Poskytovateľa, z dôvodu neobsadenia tábora dostatočným počtom detí alebo nepriaznivej epidemiologickej situácie, bude vrátený plný zaplatený poplatok za danú aktivitu Objednávateľovi.

Čl. III. Cena a spôsob platby

Cenu za aktivitu spolu so spôsobom úhrady obdrží Objednávateľ v spätnom e-maile po potvrdení prihlášky zo strany Poskytovateľa.

Čl. IV. Práva a povinnosti Poskytovateľa

1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť program Aktivity ako aj miesto konania Aktivity, a to z nasledovných dôvodov:

a) nevhodné počasie (pri aktivitách konaných v exteriéri)

b) prekážky na strane dodávateľa alebo zmluvného partnera poskytovateľa.

V prípade, že nastane situácia predpokladaná v ods. 1 tohto článku, Poskytovateľ vykoná zmenu programu a/alebo miesta konania Aktivity tak, aby čo najviac zodpovedala programu a miestu, ktorý si Objednávateľ vybral. Zmenu programu a/alebo miesta konania Aktivity Poskytovateľ Objednávateľovi oznámi vhodným spôsobom a v primeranej lehote. Zmluvné strany sa pre odstránenie pochybností dohodli, že zmena programu a/alebo miesta konania Aktivity nie je dôvodom na zmenu Ceny a ani na zrušenie účasti dieťaťa na aktivite.

2. Poskytovateľ má právo zrušiť aktivitu v nasledovných prípadoch:

a) nedostatočná obsadenosť Aktivity,

b) bezprostredná hrozba živelných pohrôm (napr. požiar, povodeň a pod.),

c) výskyt nebezpečných nákaz, ochorenia.

3. V prípade zrušenia Aktivity je Poskytovateľ povinný vrátiť Cenu v plnej výške, a to do 10 dní odo dňa oznámenia o zrušení danej Aktivity.

Čl. V. Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ alebo osoba ním splnomocnená, je povinný priviesť Dieťa na programom stanovené miesto a v určenom čase.

2. Objednávateľ alebo osoba ním splnomocnená, je povinný Dieťa vyzdvihnúť, a to v čase a na mieste určenom programom vybranej Aktivity.

3. Objednávateľ alebo osoba ním splnomocnená, je osobitne povinný písomne informovať Poskytovateľa najmä o:

a) alergiách, ktorými Dieťa trpí,

b) ochoreniach, ktorými Dieťa trpí,

c) iných zdravotných resp. sociálnych ťažkostiach, ktoré by mohli počas Aktivity u Dieťaťa nastať alebo ktoré by mohli účasť Dieťaťa na vybranej Aktivite obmedziť.

4. V prípade, že Objednávateľ písomne informuje Poskytovateľa podľa ods. 5, je zároveň povinný poskytnúť/odovzdať lieky oprávnenej osobe Poskytovateľa vzťahujúce sa k oznámenej alergii alebo ochoreniu, ak Dieťa také lieky užíva a poučiť zodpovednú osobu o dávkovaní liekov.

Čl. VI. Odstúpenie od všeobecných podmienok účasti na Aktivitách, zmluvné pokuty

1. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od všeobecných podmienok účasti na Aktivitách, a to aj bez udania dôvodu. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia odstúpenia Spoločnosti.

2. V prípade odstúpenia je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu, a to vo výške, ktorá sa vypočíta nasledovným spôsobom:

a) v prípade odstúpenia do 14 dní pred nástupom na vybranú Aktivitu - 0 % z ceny za Aktivitu. (Poskytovateľ Objednávateľovi vráti 100% úhrady)

b) v prípade odstúpenia od 3 do 13 dní pred nástupom na vybranú Aktivitu - 50 % z ceny za vybranú Aktivitu (Poskytovateľ v tomto prípade Objednávateľovi vráti 50 % z úhrady).

c) V prípade odstúpenia menej ako 3 dni pred nástupom vybranú Aktivitu alebo ak dieťa nenastúpilo na Aktivitu vôbec je povinný Objednávateľ zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100% z Ceny vybranej Aktivity.

3. Poskytovateľ môže Objednávateľovi, ktorý odstúpil od všeobecných podmienok účasti na Aktivitách, v prípade, že má voľnú kapacitu, ponúknuť možnosť účasti Dieťaťa na vybranej Aktivite v náhradnom termíne. V tomto prípade sa zmluvná pokuta neuhrádza, Objednávateľ je však povinný uhradiť rozdiel v Cene, ak je Cena za náhradnú Aktivitu vyššia ako Cena za pôvodne vybranú Aktivitu.

4. V prípade, ak Objednávateľ odstúpi od zmluvy, ale nájde za prihlásené Dieťa náhradu, storno poplatok mu nebude účtovaný.

5. Poskytovateľ má právo vyradiť dieťa z Aktivity a to v prípade, ak Dieťa závažným spôsobom porušuje disciplínu a nerešpektuje pokyny inštruktorov, či stanovený poriadok danej Aktivity. V takom prípade Objednávateľ nemá nárok na vrátenie Ceny, ani jej pomernej časti.

Čl. VII. Vyhlásenia Objednávateľa

1. Objednávateľ vyhlasuje, že Dieťa, ktoré prihlásil na vybranú Aktivitu:

a) má základné sociálne návyky,

b) je schopné zaradiť sa do kolektívu,

c) je schopné prijať autoritu a rešpektovať pokyny inštruktorov,

d) je schopné stráviť deň bez prítomnosti svojho rodiča.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude svojou prítomnosťou, návštevou alebo opakovaným telefonickým kontaktom bezdôvodne narúšať priebeh danej Aktivity.

3. Objednávateľ poučí Dieťa pred nástupom na vybranú Aktivitu, že:

- si má dávať pozor na svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov Aktivity a zbytočne ho neohrozovať, - má dodržiavať pokyny inštruktorov,

- nesmie ničiť a poškodzovať priestory tábora, športoviska, pomôcky a prírodu, v ktorej sa bude nachádzať,

- je povinné okamžite informovať svojho inštruktora o úraze svojom, alebo úraze ktoréhokoľvek iného účastníka, ak sa o tom dozvie, ďalej o akýchkoľvek zdravotných ťažkostiach, ktorými by Dieťa trpelo ako je nevoľnosť, bolesť hlavy, brucha a iné,

- je povinné hlásiť inštruktorovi akékoľvek vzdialenie sa od skupiny (WC, pitie, atď.).

4. Objednávateľ vyhlasuje, že si je vedomý, že vzhľadom na charakter vybranej Aktivity môže dôjsť k úrazu dieťaťa, prípadne inému náhodnému a neúmyselnému poškodeniu zdravia, a to aj pri zachovaní maximálneho odborného dohľadu inštruktorov a zodpovedných osôb. Objednávateľ sa zaväzuje, že si v prípade dodržania všetkých povinností týkajúcich sa odborného dozoru zo strany Poskytovateľa nebude uplatňovať prípadné nároky zo zodpovednosti za škodu, najmä nároky z náhrad za bolestné, prípadne sťaženia spoločenského uplatnenia a iné.

Čl. VIII. Vyhlásenia Poskytovateľa

1. Poskytovateľ vyhlasuje, že všetci jeho inštruktori a zodpovedné osoby, ktoré na vybranej Aktivite prichádzajú do styku s deťmi boli riadne poučení a zaškolení na predchádzanie nepredvídaných udalostí a sú schopní poskytnúť prvú pomoc.

2. Poskytovateľ vyhlasuje, že vynaloží maximálne úsilie k dodržaniu programu a miesta konania vybranej Aktivity.

Čl. IX. Ochrana osobných údajov

1. Objednávateľ svojim potvrdením týchto všeobecných podmienok účasti na Aktivitách organizovaných HAPPY HOLIDAY výslovne súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov ako aj osobných údajov Dieťaťa, ktoré Poskytovateľ spracúva v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, a to v rozsahu predpokladanom Prihláškou. Objednávateľ berie na vedomie, že účelom spracovania osobných údajov Objednávateľa, ako aj jeho Dieťaťa, je zabezpečenie riadneho výkonu činností súvisiacich so všeobecnými podmienkami účasti na Aktivitách.

2. Objednávateľ výslovne súhlasí s fotografovaním a natáčaním Dieťaťa pri Aktivitách a následným využitím fotografií a videí na propagáciu Aktivít organizovaných Poskytovateľom, rovnako tak súhlasí so zverejnením fotografií na internetovej stránke www.happyholidaytabor.sk a na facebookovom a instagramovom profile Poskytovateľa. V prípade nesúhlasu informuje Objednávateľ písomnou formou (e-mailom, poznámkou pri vyplňovaní prihlášky), že nesúhlasí s čl.IX bodom 2 Všeobecných podmienok účasti na Aktivitách organizovaných HAPPY HOLIDAY, pričom žiadosť bude automaticky akceptovaná. Nesúhlas s bodom 2 tohto článku neovplyvňuje platnosť súhlasu s ostatnými bodmi týchto podmienok.

3. Objednávateľ súhlasí, aby Poskytovateľ aj po ukončení vybranej Aktivity ďalej viedol vo svojom informačnom systéme osobné údaje Objednávateľa, ako aj Dieťaťa, a to pre prípad ďalšieho prihlásenia, a aby mohol byť Objednávateľ Poskytovateľom informovaný o pripravovaných Aktivitách organizovaných HAPPY HOLIDAY. Objednávateľ je oprávnený konať v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.